Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Obchodní podmínky maloobchodního prodeje

§1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem e-shopu (dále prodávající) a spotřebitelem (dále kupující). Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

§2 OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující je zodpovědný za správnost a kompletnost zadaných doručovacích údajů. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávka (návrh kupní smlouvy) je přijata odesláním potvrzovacího emailu, který  je odeslán e-mailem automaticky po odeslání objednávky. Neobdrží-li kupující potvrzení objednávky, je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího.

Samotná kupní smlouva vzniká

 a) v případě platby předem - připsáním částky za zboží a dopravu (jak je stanoveno v návrhu kupní smlouvy) na účet prodejce

b) v případě platby na dobírky – přijetím zboží kupujícím. 

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo potvrdit vznik smlouvy telefonicky či emailem - v takových případech je prodávající kupujícího povinen neprodleně kontaktovat.

§3 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující může od návrhu kupní smlouvy odstoupit kdykoliv do vzniku kupní smlouvy (viz §2). Po vzniku kupní smlouvy, lze od kupní smlouvy odstoupit za zákonných důvodů.

Prodávající je oprávněn odstoupit od návrhu kupní smlouvy a od kupní smlouvy (vzniklé podle §2a) v případě že:

a) nejsou správně nebo kompletně vyplněny doručovací údaje v objednávce

b) došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny

c) výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

d) v situaci, kdy prodávající z důvodu lidské či technické chyby nabídl k prodeji zboží za cenu výrazně vybočující z cen typických pro daný produkt. Za takovéto chyby se považují zejména slevy vyšší než 50% z běžné ceny produktu, pokud o této slevě výrobce současně explicitně neinformoval na svých facebookových stránkách nebo v emailovém newsletteru (podmínka se netýká zboží v kategorii „Výprodej“).

e) v situaci, kdy prodávající z důvodu lidské či technické chyby nabídl k prodeji zboží ve větším množství, než má fyzicky skladem. Prodávající je povinen vyvinou přiměřené úsilí, aby k takové situaci nedocházelo. V případě, že si kupující objedná větší množství než je fyzicky skladem, je prodávající povinen kupujícího co nejdříve kontaktovat a domluvit se s ním na dalším postupu.

f) v případě, že objednané množství přesahuje množství typické pro maloobchodní odběr (typicky 100 lusků vanilky nebo 10 balení produktu), a to zejména v případě, že by došlo k výraznému omezení dostupnosti pro ostatní zákazníky. 

g) kupujícím je osoba, která v minulosti odmítla přijmout zboží objednané na dobírku.

Odstoupí-li prodejce od návrhu kupní smlouvy nebo kupní smlouvy z důvodu, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, a ta již byla kupujícím uhrazena, zašle prodejce peníze zpět na účet kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne připsání na účet.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé odstoupením od návrhu kupní smlouvy nebo od kupní smlouvy.

§4 CENA ZA SLUŽBY SPOJENÉ S DODÁNÍM

Objednané zboží kupující zašle zvoleným způsobem dopravy. Cena za dodání se může lišit i podle váhy objednaného zboží. V případě zájmu lze s kupujícím dohodnou jiný, než nabízený způsob dopravy, cena se pak tvoří individuálně na základě požadavků zákazníka. Konkrétní cena za dodání se zobrazí před konečným potvrzením objednávky. Podrobnosti pod odkazem "jak nakupovat".

§5 DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je max. 7 dnů, není-li uvedeno nebo domluveno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat a navrhneme další postup. Pokud zboží kupující neobdrží do 7 dnů od objednávky, resp. jejího zaplacení, je povinen kontaktovat prodávajícího. Neobdrží-li zákazník zboží do 3 dnů od oznámení o odeslání zásilky, je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího. V případě mimořádných událostí, dovolené, nemoci a jiných podobných skutečností, které prodlužují dodací lhůtu, jsou tyto informace uvedeny na úvodní stránce e-shopu, pokud tomu nebrání objektivní skutečnosti. .

§6 VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo do 14 dnů od obdržení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání a musí být vráceno v kompletním stavu. Potraviny a koření musí být zabaleny v nepoškozeném původním obalu, který nesmí vykazovat známky poškození. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující.

§7 REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční doba zboží je dána zákonem v délce 24 měsíců od data prodeje. V případě zboží s omezenou trvanlivostí je záruční doba vymezená uvedeným datem spotřeby, resp. datem minimální trvanlivosti. Záruka může být uplatněna pouze při dodržení podmínek užití, skladování apod. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu. V případě, že je zboží poškozeno při přepravě, zaniká právo na reklamaci převzetím zásilky. V případě zjištění škody vzniklé při přepravě kupující kontaktuje prodávajícího a domluví se s ním na doporučeném postupu.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) vady vzniklé nesprávným použitím výrobku
c) vady vzniklé nesprávným skladováním výrobku

Postup při reklamaci:

1) před odesláním zásilky zpět nás informujte nás o reklamaci např. telefonicky, e-mailem
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu
4) číslo objednávky (zjistíte po přihlášení do e-shopu)

Reklamaci je kupující vyřídit do 30 dnů od jejího vzniku, tj. přijetí zboží zaslaného na reklamaci. V opačném případě má kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

§8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Nakládání s osobními údaji se řídí ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Osobní údaje, které evidujeme o svých zákaznících a které potřebujeme pro řádné poskytování našich služeb, uchováváme plně v souladu s pravidly GDPR. Tyto údaje využíváme výhradně za účelem poskytování našich služeb, na řádné účtování poskytnutých služeb a na průběžné informování o stavu objednávky. U přihlášených úživatelů také k informování všech novinkách, akcích a slevách.

Osobní údaje, které evidujeme o nakupujícím jsou:
  • Jméno a Příjmení
  • Adresa bydliště (dodání)
  • Telefonní číslo
  • Emailová adresa
  • IP adresa počítače, ze kterého byl učiněn nákup zboží.

Tyto údaje uchováváme v systému 5 let od posledního přihlášení/nákupu.
Přijetím těchto obchodních podmínek spotřebitel (kupující či registrujícíc se osoba) souhlas se zpracováním osobních údajů tak jak jsou vymezeny v těchto podmínkách.

Právo na výmazaní z evidence. Pro smazaní veškerých dat z evidence stačí napsat email na info@pravavanilka.cz s žádostí o odstranění evidovaných údajů.


§9 OSTATNÍ USTANOVENÍ

Pro účely komunikace ve věci objednávky i reklamace slouží zákazníkovi číslo objednávky. Daňový doklad splňující zákonné požadavky zasíláme na vyžádání buďto v tištěné formě v zásilce, emailem s s certifikovaným podpisem nebo do datové schránky. 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti okamžikem zveřejnění.


Provozovatel e-shopu

Tomáš Paleta, IČ: 76532780, DIČ: CZ 7909265419, Sídlo

Náležitosti, které nejsou předmětem Obchodních podmínek, se řídí relevantními zákony a předpisy:
- zák. č. 89/2012 (občanský zákoník)
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


Obchodní podmínky velkoobchodní prodeje (B2B)

Bod 1, VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem e-shopu (dále prodávající) a  ostatními podnikateli či právnickými osobami (dále kupující). Kupující učiněním objednávky prostřednictvím e-shopu stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

Bod 2, OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Rozhraní elektronického obchodu slouží primárně pro maloobchodní prodej. Objednávky B2B mohou být učiněny také prostřednictvím e-shopu. Plnění objednávky na principu B2B je podmíněno souhlasem prodávajícího s objednávkou. Tento souhlas může mít formu:

a) telefonického nebo emailového kontaktu

b) udělením statusu velkoobchodníka v e-shopu, který prodávající může udělit na vyžádání.

Samotné potvrzení přijetí objednávky, které je odesláno emailem automaticky po odeslání objednávky kupujícím není, v případě B2B vztahů, potvrzením kupní smlouvy a nezakládá povinnost plnění ze strany prodávajícího.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující je zodpovědný za správnost a kompletnost zadaných doručovacích údajů. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávka (návrh kupní smlouvy) je přijata odesláním potvrzovacího emailu, který  je odeslán e-mailem automaticky po odeslání objednávky. Neobdrží-li kupující potvrzení objednávky, je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího.

Samotná kupní smlouva vzniká vyjádřením vůle obou stran k uzavření kupní smlouvy. Tato vůle je ze strany kupujícího vyjádřena odesláním objednávky, ze strany prodávajícího pak odesláním objednaného zboží. Den odeslání objednávky je také dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo vyžádat si závaznou objednávku písemnou formou.

§3 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující může od návrhu kupní smlouvy odstoupit kdykoliv do vzniku kupní smlouvy (viz §2).

V případě, že je vytvořena závazná objednávka, lze od smlouvy odstoupit po uhrazení smluvní pokuty 10% celkové hodnoty objednávky, není-li dohodnuto jinak.

Po vzniku kupní smlouvy, lze od kupní smlouvy odstoupit za zákonných důvodů.

Prodávající je oprávněn odstoupit od návrhu kupní smlouvy a od kupní smlouvy (vzniklé podle §2a) v případě že:

a) nejsou správně, nebo kompletně vyplněny doručovací údaje v objednávce

b) došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny

c) výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

d) v situaci, kdy prodávající z důvodu lidské či technické chyby nabídl k prodeji zboží za cenu výrazně vybočující z cen typických pro daný produkt. Za takovéto chyby se považují zejména slevy vyšší než 50% z běžné ceny produktu, pokud o této slevě výrobce současně explicitně neinformoval na svých facebookových stránkách nebo v emailovém newsletteru (podmínka se netýká zboží v kategorii „Výprodej“).

e) v situaci, kdy prodávající z důvodu lidské či technické chyby nabídl k prodeji zboží ve větším množství, než má fyzicky skladem. Prodávající je povinen vyvinou přiměřené úsilí, aby k takové situaci nedocházelo. V případě, že si kupující objedná větší množství než je fyzicky skladem.

f) v případě, že by objednané množství omezilo nebo ohrozilo fungování e-shopu pro maloobchodní zákazníky. V případě

Odstoupí-li prodejce od návrhu kupní smlouvy nebo kupní smlouvy z důvodu, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, a ta již byla kupujícím uhrazena, zašle prodejce peníze zpět na účet kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne připsání na účet.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé odstoupením od návrhu kupní smlouvy nebo od kupní smlouvy.

§4 CENA ZA SLUŽBY SPOJENÉ S DODÁNÍM

Objednané zboží kupující zašle zvoleným způsobem dopravy. Cena za dodání se může lišit i podle váhy objednaného zboží. V případě zájmu lze s kupujícím dohodnou jiný, než nabízený způsob dopravy, cena se pak tvoří individuálně na základě požadavků zákazníka. Konkrétní cena za dodání se zobrazí před konečným potvrzením objednávky. Podrobnosti pod odkazem "jak nakupovat".

§5 DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je obvykle maximálně 7 dnů, není-li uvedeno nebo domluveno jinak.

Prodávající je oprávněn prodloužit dodací lhůtu, o této skutečnosti je povinen informovat kupujícího. V takovém případě má kupující právo na odstoupení od návrhu kupní smlouvy.

V případě mimořádných událostí, dovolené, nemoci a jiných podobných skutečností, které prodlužují dodací lhůtu, jsou tyto informace uvedeny na úvodní stránce e-shopu, pokud tomu nebrání objektivní skutečnosti. .

§6 REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční doba zboží je dána zákonem v délce 6 měsíců od data prodeje. V případě zboží s omezenou trvanlivostí může být záruční doba zkrácena uvedeným datem spotřeby, resp. datem minimální trvanlivosti. Záruka může být uplatněna pouze při dodržení podmínek užití, skladování apod. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu. V případě, že je zboží poškozeno při přepravě, zaniká právo na reklamaci převzetím zásilky. V případě zjištění škody vzniklé při přepravě kupující kontaktuje prodávajícího a domluví se s ním na doporučeném postupu.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b) vady vzniklé nesprávným použitím výrobku

c) vady vzniklé nesprávným skladováním výrobku

Postup při reklamaci:

Před odesláním zásilky zpět nás informujte nás o reklamaci např. telefonicky, e-mailem. Na základě kontaktu bude domluven další postupu.


§8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Nakládání s osobními údaji se řídí ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Osobní údaje, které evidujeme o svých zákaznících a které potřebujeme pro řádné poskytování našich služeb, uchováváme plně v souladu s pravidly GDPR. Tyto údaje využíváme výhradně za účelem poskytování našich služeb, na řádné účtování poskytnutých služeb a na průběžné informování o stavu objednávky. U přihlášených úživatelů také k informování všech novinkách, akcích a slevách.

Osobní údaje, které evidujeme o nakupujícím jsou:
  • Jméno a Příjmení, příadně IČ a DIČ
  • Adresa bydliště (dodání)
  • Telefonní číslo
  • Emailová adresa
  • IP adresa počítače, ze kterého byl učiněn nákup zboží.

Tyto údaje uchováváme v systému 5 let od posledního přihlášení/nákupu.

Právo na výmazaní z evidence. Pro smazaní veškerých dat z evidence stačí napsat email na info@pravavanilka.cz s žádostí o odstranění evidovaných údajů.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti okamžikem zveřejnění.


Provozovatel e-shopu

Tomáš Paleta, IČ: 76532780, DIČ: CZ 7909265419

Adresa: Opavská 330/4, 639 00, Brno
Tel.: 608 935043

Náležitosti, které nejsou předmětem Obchodních podmínek, se řídí relevantními zákony a předpisy:
- zák. č. 89/2012 (občanský zákoník)
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zpět
Vaše IP adresa je: 3.238.134.157
Copyright © 2023 Pravá vanilka. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver