Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Nakládání s osobními údaji se řídí ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Osobní údaje, které evidujeme o svých zákaznících a které potřebujeme pro řádné poskytování našich služeb, uchováváme plně v souladu s pravidly GDPR. Tyto údaje využíváme výhradně za účelem poskytování našich služeb, na řádné účtování poskytnutých služeb a na průběžné informování o stavu objednávky, slouží také k evidenci smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. U úživatelů registrovaných k odběru newsletteru také k informování všech novinkách, akcích a slevách.

Osobní údaje, které evidujeme o nakupujícím jsou:

  • Jméno a Příjmení
  • Adresa bydliště (dodání)
  • Telefonní číslo
  • Emailová adresa
  • IP adresa

Zpracovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež

mají zamezit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení,ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s

Osobními údaji. Zpracovatel se zavazuje zejména:

  1. používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Zpracovateli;
  2. používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů, přístupy je povinen Zpracovatel zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě;
  3. užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
  4. neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně schválen Správcem;
  5. dodržovat mlčenlivost ohledně údajů.

Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru se Zpracovatelem nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou zpracováním Osobních údajů pověřeny. Zpracovatel je povinen zajistit, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Zpracovatele trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu. Zpracovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení tohoto smluvního vztahu.

Za účelem plnění a obrany práv a povinností tyto údaje uchováváme v systému 5 let od posledního přihlášení a nebo nákupu. Takové uchování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Proti takovému zpracování má osoba jejíž údaje jsou zpracovány právo dle čl. 21 Nařízení vznést námitku na kontaktní adresu info@pravavanilka.cz.zpět
Vaše IP adresa je: 18.206.194.21
Copyright © 2023 Pravá vanilka. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver